ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ເຮືອນເລກທີ 409 ບ້ານຝາຍ , ຖະໜົນ ດົງປາລານ , ເມື່ອງ ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 453 095 (ເປິດບໍລິການທຸກມື້ ແຕ່ເວລາ 8:00-17:00 ຍົກເວັນມື້ພັກລັດ​ທະການ)

ສຳລັບວຽກດ່ວນແລະຈຳເປັນສາມາດສົ່ງຫາທີ່ຢູ່ເມວ: carine@lth.com.la